Skip to content

12BET

12BET Cambodia

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ 12BET ដែលជាកន្លែងដែលយើងខិតខំផ្តល់នូវការភ្នាល់កីឡាអនឡាញពិសេស និងសេវាកម្មកាស៊ីណូ ក៏ដូចជាឆ្នោតផងដែរ។ ការភ្នាល់តាមរយៈ 12BET ​app យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រម៉ូសិននិងសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកម្ពុជា។

About 12BET Cambodia

12BET Cambodia has established itself as a leading online betting site since its inception in 2007, gaining immense popularity among players in Cambodia and beyond. The company is managed by Pexcellent Services Ltd B.V. and is licensed by both the UK Gambling Commission and TGP Europe Limited.

At 12BET, players can enjoy a vast array of sports betting options, including cricket, soccer, chess, hockey, tennis, table tennis, golf, car racing, kabbadi, horse racing, and many others. The site caters to all types of gambling entertainment! In addition, players can access a diverse range of online casino games provided by top gaming providers like Microgaming, Red Tiger, and Multislot.

The site’s sleek dark design and user-friendly interface make it a popular choice among users. The reviews from players suggest that the site loads fast enough, and it is optimized for mobile devices. 12BET has also provided all the essential information for Cambodian players on the main page of the site. However, some newcomers may find the abundance of information overwhelming at the beginning.

Overall, 12BET Cambodia is a reliable and reputable online betting site that offers a wide range of betting options and online casino games to players in Cambodia and beyond.

12BET Cambodia Registration Form

KeyPoints of Registration

To get started at 12BET Cambodia, players need to register and create an account, which is a straightforward process. By following the simple steps below, you can create your account and claim your welcome bonus:

 1. Go to the 12BET website and click on “Join now” located at the top of the page.
 2. You will be redirected to a registration form where you need to provide your personal details, such as your name, date of birth, email, phone number, and residence address.
 3. Create a unique username and a strong password, select your preferred currency and ensure all the information provided is accurate.
 4. Before submitting your registration, make sure to read and agree to the terms and conditions of the betting site.
 5. Once you have submitted your details, your account will be activated instantly, and you can start funding your betting account right away!

Creating an account at 12BET is an easy and quick process, ensuring that players can get started with their betting journey in no time.

How To Bet on 12BET Cambodia Site

 1. Log in to your 12BET account by visiting the website or using the app.
 2. Click on the “Sports” tab in the main menu located at the top of the page.
 3. Select your desired sport, tournament, or league from the left-hand menu.
 4. Choose the match and the outcome with the corresponding odds that you wish to bet on. You can add multiple outcomes to your betting slip to create a parlay bet.
 5. In the bet slip, you can assign a price to each individual bet or set a total bet amount. Once you have confirmed your bet, click on “Place Bet” to finalize it.
 6. Your bet will be registered on the website, and if it proves to be a winning one, your winnings will be automatically credited to your account.
12BET Cambodia Registration Form

12BET Products

Types of Sportsbook

12Sports

12Sports is a bookmaker company that stands out for its exceptional selection of sporting events and high odds, offering a wide variety of games and matches to choose from, ensuring that there is something for every sports enthusiast. Whether you’re a fan of football, basketball, tennis, or any other sport, 12Sports has got you covered, a top-notch bookmaker that offers great odds and an extensive range of sports to bet on.

12 Sports

Sports

Cricket

The 12Bet Cricket platform provides Cambodian players with a licensed online betting site where they can place bets on their favorite sport – cricket. This review will discuss the available odds, betting procedures, and tournament formats offered on the 12Bet Cricket platform.

As a licensed online betting site, 12Bet Cricket is well aware of the significant role cricket plays in the professional and amateur sports industry in Cambodia. To cater to cricket enthusiasts, 12Bet Cricket has a separate tab for the sport on its main site and mobile app. Upon navigating to the cricket tab, users are immediately presented with a vast selection of games.

 • Cambodian Premier League;
 • ICC Women T20 World Cup;
 • ODI Game 2;
 • Twenty20;
 • Quantum World Legends;
 • Quantum IPL 2023;
12Bet Cricket

Volleyball

Volleyball is a team sport played on a court, where two teams of six players each try to score points by hitting a ball over a net and into the opponent’s side of the court.

In volleyball betting, individuals can place wagers on various aspects of the game. This can include predicting the outcome of matches, set scores, point totals, or even specific events within a match, such as the first team to score or the player with the most kills.

At 12BET, we offer volleyball betting with exciting offers and bonuses that you cannot ignore

Hockey

Hockey is a team sport played on a grass or artificial turf field. It involves two teams, each consisting of eleven players, who use curved sticks to pass, dribble, and strike a small hard ball in an attempt to score goals.
Betting on hockey is an exhilarating experience, allowing fans to engage with the sport and potentially win rewards based on their predictions.

At 12BET Hockey, we offer a wide range of betting options and exciting features for hockey enthusiasts. With competitive odds, special promotions, and a user-friendly platform, 12BET Hockey provides an exceptional betting experience.

Join us today to explore the thrilling world of hockey betting and take advantage of what 12BET has to offer.

Playing Hockey. 12BET Cambodia
Playing Badminton. 12BET Cambodia

Badminton

12Bet Badminton offers a wide range of betting options for major badminton events, including the Olympics, World Championships, and major tournaments such as the All England Open and the BWF World Tour Finals.
Badminton is a popular sport played by Cambodiaians of all ages, often as a part of their weight loss or fitness activities. The rules of the game are easy to understand, which adds to its popularity. In Cambodia, badminton is considered the next common sport after cricket, and it has a large following. 12Bet Badminton is a great platform for badminton enthusiasts to place bets on various badminton events around the world, including major tournaments and championships. With its user-friendly interface, real-time updates, and a wide range of betting options, 12Bet Badminton offers a reliable and enjoyable betting experience for all badminton fan.

Soccer / Football

At 12BET Football, users can place bets on a wide range of football tournaments and leagues, including the UEFA Championships League, UEFA European Championship, England Championships, and England Premier League. Users can also enjoy and wager on national football championships, such as Primera Division, La Liga, Serie A, Series B, and Bundesliga. The platform offers a variety of special football bets, including Goal Interval, Second Goal, Fouls, Own Goal, and more.

12BET Casino

12BET Casino has gained immense popularity among Cambodian players due to its impressive live dealer section.
The legal status of 12BET Casino in Cambodia depends on the regulations set forth by individual states, as the central government has delegated the authority to the states to determine the legality of online casinos. Under the provisions of the old Gambling Act of 1867, most states prohibit land-based casinos but do not prohibit online gambling.
12BET Live Casino takes immense pride in its live casino games. Cambodian players can enjoy a vast selection of over 10 roulette games, more than 30 variations of baccarat, and over 25 versions of blackjack. The games are streamed in real-time, with professional dealers creating an authentic gambling hall atmosphere. With 12BET Live Casino, players can experience the thrill of a real casino without ever having to leave the comfort of their own homes.
Therefore, the operation of an online casino is legal as long as it is located outside of Cambodia. As such, 12BET Casino’s legal status depends on the location of the company’s registration and license. However, 12BET Casino ensures full compliance with all legal requirements of the country in which it is registered.

12BET Casino
The online casino boasts one of the largest game selections in the online gambling industry. With slot games provided by renowned developers like Playtech, NetEnt, and Microgaming, every player is sure to find something to their liking. To satisfy every player, the casino features games of all types. You can concentrate on one specific category to get the best results, or you can test all of them to see which one suits you best!

Types of Games at 12BET Casino
 1. Arcade
 2. Sports
 3. Slot
 4. Poker
 5. Live Casino

12BET Casino - Providers

12BET online betting company keeps adding to its collection of games by adding the best video slots from world-famous software producers. Currently, it has more than 1,500 slot machines from:

 • Gameplay;
 • Pragmatic Play;
 • Netent;
 • AdvantPlay;
 • Microgaming;
 • iSoftBet;
 • Flow Gaming;
 • Genesis Gaming;
 • Betsoft;
 • Skywind.

The slot library features the most advanced slot machines in terms of graphics, sound design and animation. They are filled with exciting gameplay options that make the game more extensive and exciting.

Each novelty on the 12BET website is almost always a new word in the world of online gambling. The casino watches the continuous evolution of slot machines, adding to the portfolio machines with unique features and functions.

12BET Provider Main

Other Important 12BET Products

12BET Number Game

12BET number game typically involves selecting numbers and placing bets on the likelihood of those numbers being drawn in a lottery-style game. Once all bets are placed, a random number generator will draw numbers, and players who correctly predicted the numbers will win payouts based on their bets.

12BET Lottery
12BET Lottery

12BET Keno

12BET Keno is a lottery-inspired game that has its origins in China. Legend has it that Keno was instrumental in building the Great Wall of China, as the funds collected from the game were used to support its construction. While this claim is unconfirmed, there is no denying that Keno is one of the easiest and most lucrative casino games.

The goal of 12BET Keno is for players to predict the correct numbers that will be drawn. Players choose numbers from a pool of 80 numbers, and a random number generator then selects 20 winning numbers. The more numbers a player correctly predicts, the higher the payout.

Due to its simplicity and potential for large payouts, 12BET Keno became an instant hit in other parts of the world. Chinese immigrants brought the game to the American soil, and soon it became a staple in many casinos, including online ones like 12BET.

12BET Lottery

12bet lottery section is a haven for fans of quick draws. Players will be pleasantly surprised by the dozens of lotto rooms available, featuring official lotteries from Vietnam and Thailand, as well as 12bet’s own-developed lottery games, classical lotteries, bingo, and fascinating video games.

The range of lottery games available on 12bet is truly impressive, catering to all types of players. Whether you prefer traditional paper-based lotteries or instant win games, 12bet has something for everyone. The platform offers a variety of lotto rooms with different themes, rules, and payout structures, ensuring that there is always a new and exciting lottery game to play.

In addition to the official lotteries of Vietnam and Thailand, players can also try their luck at 12bet’s own-developed lottery games. These games are designed to be fun, fast-paced, and offer the potential for big payouts. Players can also enjoy classical lotteries, such as 6/49 and 7/49, as well as bingo and video lottery games.

12BET Lottery

12Exchange


What is 12BET Exchange?

12BET Exchange gives you the flexibility to back or lay on sports events from across the globe. Unlike traditional sportsbook you can place back bets at higher odds or lay at lower odds than the market and wait for other players to accept your bets. In-short it means 12BET Exchange allows members to bet against each other rather than a bookmaker.

Why 12Exchange ?
 1. Better Odds
 2. Lowest Commission 
 3. Widest Coverage
4. Fastest Settlement 
5. Back and Lay 
6. More Bet Types 

We have the exchange for Cricket, Soccer, Tennis and Horse Racing.

12BET Exchange

How to Place Bet in 12Exchange ?

In 12BET Exchange you can not only “BACK” bets (same as placing bets in our Sportsbook) But also you can “LAY” bets requested by other players. Always remember: Blue means “Back” & Pink means “Lay”
If you are ‘backing’ a bet, it means that you are betting FOR the event to happen. Take this example here:
3 blue odds & 3 pink odds will always display the 3 best back & lay odds respectively.
To celebrate the excitement of the current IPL season, we are pleased to offer two welcome bonuses to our customers. These special bonuses are designed to enhance the gaming experience and provide added value to new players who join our platform. We are excited to offer these limited-time bonuses and hope that they will make the IPL season even more enjoyable for our valued players.

Usually our offers are based on the following types :
1. Deposit 2. Special 3. Cashback 4. Rewards
For every targeted regions

The odds in BLUE are the BACK odds and indicate what you can currently bet on, and the maximum bet you can place is the figure you see underneath the odds, in this case $595, if you were betting on New Zealand. You can bet any amount up to $595 at odds of 2.70, and your bet will be accepted.
In the above screenshot, I am laying $100 at odds of 2.72. If New Zealand do not win, then my profit is $100, if New Zealand win the match, I will lose $172. Do note though that commission rates apply to any winnings, which means your net profit will be slightly lower. If, however, you feel the odds are too high, and you will want to lay this selection at smaller odds, that is also possible. Another player must back your bet for it to be matched and accepted.

What is Cricket Exchange ?

12BET Exchange

Cricket exchange is a type of betting platform where users can place bets against each other, rather than against a bookmaker. This means that users have more control over their bets and can set their own odds. Cricket exchanges are becoming increasingly popular, as they offer a number of advantages over traditional bookmakers.

Here are some of the advantages of cricket exchange:

 • Better odds: Cricket exchanges offer better odds than traditional bookmakers. This is because bookmakers have to factor in their own profit margins when setting odds, while users on cricket exchanges can set their own odds without having to worry about making a profit.
 • More flexibility: Cricket exchanges offer more flexibility than traditional bookmakers. Users can place bets on a wider range of markets, and they can also place bets at any time of day or night. This is because cricket exchanges are not limited by the opening hours of bookmakers.
 • More transparency: Cricket exchanges are more transparent than traditional bookmakers. This is because all of the bets placed on a cricket exchange are visible to all users. This means that users can see what other users are betting on, and they can use this information to make more informed decisions about their own bets.

If you are looking for a better way to bet on cricket, then cricket exchange is a good option to consider. There are a number of cricket exchanges available online, so you can compare different options and find one that suits your needs.

How to Start Your 12BET Journey ?

Step 1 = Create Account

 1. Go to 12Bet’s website and click “Join now” at the top of the page.
 2. Fill out the registration form with your personal information, email, phone number, and address.
 3. Choose a unique username, secure password, and preferred currency.
 4. Agree to the betting site’s terms and conditions to complete your 12Bet registration.

Step 2 = Verification

When you create an account on 12Bet, the account verification process is done manually by their team. This means that a real person will review your account to ensure that all the information you provided during registration is accurate and legitimate.
The reason behind this manual verification is to ensure the security and integrity of the 12Bet platform. By manually reviewing each account, they can prevent fraud, money laundering, and other illegal activities. It also ensures that only eligible users are able to access the platform and its services.

Step 3 = Deposit

12Bet allows its users to make deposits in a variety of ways, including local bank transfers in Cambodia and popular payment methods like Google Pay (GPay), PhonePe, UPI, . This makes it easy for Cambodian users to fund their accounts and start placing bets on their favorite sports or games.

Step 4 = Claim Bonus

We have lots of welcome bonus to motivate the new comers.
When you sign up for 12Bet and make your first deposit, you can get a 100% welcome bonus up to Rs. 5000. To withdraw the bonus, you need to bet on sports with odds of at least 1.50 and meet the 10x wagering requirement within 90 days. 12Bet also offers other bonuses and promotions for their players.

 

Step 5 = Choose Game

Choose your favorite sports or casino game and start betting or playing right away. We offer a wide range of options for sports fans, including live in-play betting, and a selection of classic casino games and popular slots. 

Subscribe

By subscribing to cashback offers at 12Bet, you can earn money back on your bets and deposits. This is a great way to get more value from your betting experience and enjoy even more opportunities to win big. Keep an eye out for their latest cashback promotions and subscribe to stay up-to-date on the latest offers.

 

How to Deposit at 12BET ?

Note: Before making a deposit you must be 
VERIFIED MANUALLY BY OUR COMPANY

There are multiple options while depositing like Bkash, NAgad, Ok wallet, Rocket Pay, Bank Transfer, etc. 

How to withdraw at 12BET ?

Withdrawal System 12BET Cambodia

We have 3 Withdrawal Options, the reason of being stuck to three to make sure that our players are getting their payment in more secure manner. 
The following are the 3 Ways
1. Bank Transfer 
2. USDT Withdrawal
3. USDC Withdrawal

Note : We also have special offers linked to withdrawal

Promotions/ Offers/ Bonus

Every week, we strive to offer exclusive promotions to our players in order to keep them happy and engaged. These special offers may include discounts, bonuses, or rewards, and we are constantly coming up with new ways to enhance the gaming experience for our valued players.
To celebrate the excitement of the current IPL season, we are pleased to offer two welcome bonuses to our customers. These special bonuses are designed to enhance the gaming experience and provide added value to new players who join our platform. We are excited to offer these limited-time bonuses and hope that they will make the IPL season even more enjoyable for our valued players.
Usually our offers are based on the following types :
1. Deposit 2. Special 3. Cashback 4. Rewards
For every targeted regions

12BET Royalty Programs

12BET Cambodia Royalty Programs​
12Bet VIP Programme
12VIP Program is the Loyalty program that allows you to earn exclusive benefits and offers within 12BET. The 12VIP Program membership brings your gaming experience to the next level as your spending will be recognized and rewarded every time. Also we also have some exclusive VIP offers, Welcome Gift, Priority Access, Services and Lavish VIP Rewards.
 

12BET Mobile Apps

12BET IOS Application

Here are simpler steps to download the 12BET IOS app:

1. Go to the official 12BET website on your computer.
2. Click on “12BET apps.”
3. Scan the QR code near the iOS icon using your mobile device.
4. Confirm the download and installation of the 12BET app.

Note: To avoid hackers, only download the 12BET IOS app from the official website, as it’s not available on the App Store.

12BET IOS Application​
12BET ANDROID Application​

12BET ANDROID Application

If you’re looking to download the 12BET Android App, you can easily do so by following these simple steps: 

1. Visit 12BET’s official website on your smartphone.
2. Click on “12BET apps.”
3. Tap the Android icon and select “Download now!”
4. Wait for the file to download.
5. Go to your phone’s security settings and allow app installations from unknown sources.
6. Open the 12BET app file from your downloads folder.
7. Wait for the app to install.
8. Locate the 12BET app on your phone’s home screen and start playing!

Why Bet at 12BET ?

The following are the reasons why you should Bet At 12BET

Years of Experience

We have 15 Years of Unmatched quality service and currently ranked as 17th Gaming Operator in the world

Security

2BET prioritizes security with advanced 128-bit encryption and manual KYC verification for withdrawals. While delays may occur, this approach ensures a safe betting experience. Overall, 12BET’s commitment to security is commendable.

License

As a licensed and regulated online sports betting platform in the UK, 12BET adheres to strict industry standards to ensure fair and transparent betting practices. Unsubstantiated accusations of voided bets or withheld funds can sometimes arise, but 12BET operates under the jurisdiction of the Gambling Commission, providing customers with an added layer of security and protection.

Local Currency

12BET supports local currency in Cambodia, providing a convenient and worry-free deposit experience. Customers can make transactions confidently, knowing they are being charged in their local currency. This feature demonstrates 12BET’s commitment to meeting the needs of its diverse user base.

Mobile Support

12BET’s dedicated mobile site offers customers a convenient and streamlined platform accessible from their mobile devices. With live betting, cash out options, and secure transactions, users can enjoy the same features as the desktop version. This seamless transition ensures a convenient and enjoyable betting experience on-the-go.

Multi-Language Support with Live Chat 24/7

12BET provides multi-lingual customer support in eight languages including Hindi, English, Telugu, Tamil, Kannada, Malyalam, and Bengali. The platform also offers 24/7 live chat support for immediate assistance, ensuring a positive and hassle-free experience for all users.

12BET 24/7 Customer Support

12BET Cambodia 24/7 Service

12BET Customer Support is available to assist you 24/7. If you have any questions, concerns, or issues, you can contact our support team through a variety of channels for quick and effective communication.

One option is to contact us through our live chat feature, which allows you to connect with a customer support representative in real-time. You can access this feature by clicking the “Live Chat” button located on the bottom right-hand corner of our website.

Alternatively, you can reach us via email by sending your inquiries to our customer support email address. Our team will aim to respond to your email within 24 hours of receipt.

At 12Bet, we strive to provide top-notch customer service to ensure that our users have a positive and hassle-free experience. So don’t hesitate to contact us if you have any questions or concerns. Our team is always ready and eager to assist you in any way we can.

Responsible Gaming

At 12BET.com, we prioritize responsible gaming. While remote gambling can be enjoyable, we acknowledge that a small percentage of players may be underage or experience problem gambling, which can negatively impact their personal, financial, and social lives. Problem gambling includes compulsive behavior, increased preoccupation with gambling, and loss of control despite negative consequences. We are committed to promoting responsible gaming and encourage players to set limits on their gambling activities.

F.A.Q.

1. Is 12BET Legit ?

As a legitimate gambling platform, 12BET holds licenses from three reputable regulatory bodies that are recognized in numerous European and Asian nations. This indicates that the company adheres to all the regulations set forth by the governing bodies and is obligated to provide regular reports on their operations.

2. How is personal information secure?

12BET.com will not disclose your personal information to any third party unless required to do so per our privacy policy.

3. Which sports can I bet on 12BET.com?

You can bet on a wide selection of sport, among the popular choices are Soccer, American Football, Basketball, Baseball and Tennis. We strive to offer the best service for members and this include constant addition of new sports.

4. Is 12BET Safe ?

12BET Safe is dedicated to ensuring the safety and security of its users from fraudulent activities and preventing money laundering. This is why the platform has implemented an anti-fraud policy on its official website.

At 12BET Safe, users are permitted to register only once, meaning that they are allowed to have only one account. The company performs regular inspections to ensure the security and confidentiality of the system.

If any suspicious activity or violation of the terms and conditions is detected from a user’s account, 12BET Safe will immediately halt the account activity. In accordance with the site’s terms, any fraudulent earnings will be confiscated. 12BET Safe prioritizes the protection of its users and the company itself from fraudulent activities.

5. What is the minimum bet amount of 12BET.com ?

The minimum bet amount is one unit of the currency you opened your account in.